top of page

Πολιτική Απορρήτου – Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον τομέα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης .

(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 - GDPR)

Πριν προβούμε στην ανάλυση της πολιτικής απορρήτου, θεωρούμε πρωταρχικό μας καθήκον να σας επισημάνουμε, ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι το ίδιο εγγυώνται όλες οι πολιτικές αυτού του είδους, εμείς όμως το εννοούμε. Σας δηλώνουμε την εκτίμησή μας για την εμπιστοσύνη που μας επιδείξατε, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας. Η εμπιστοσύνη σας μας δεσμεύει προκειμένου να επιδεικνύουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, με σκοπό να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Βασικό μέλημά μας, θεωρούμε το συμφέρον των πελατών μας και την παροχή διαφάνειας, σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακάτω θα σας δοθούν όλες οι διευκρινήσεις, σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η εταιρεία μας:

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «GOODFAIRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Goodfairy», έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, με Α.Φ.Μ 801541596 /ΙΓ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η έδρα της βρίσκεται επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 15, στην Αθήνα. Είναι νομίμως καταχωρημένη στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  με αρ. Μητρώου 158802901000 ως Ασφαλιστικός Πράκτορας, παρέχοντας εκτός των άλλων υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και επομένως μπορεί να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) και την ελληνική νομοθεσία αποτελεί το αντικείμενο επεξεργασίας στα πλαίσια, της δραστηριοποίησής μας ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποτελούν τα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» που σας αφορούν. Στο διαδικτυακό ιστότοπο παρουσιαζόμαστε με την ιστοσελίδα μας «www.goodfairy.gr».

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων εξ αποστάσεως δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα «www.goodfairy.gr» προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη δράση μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Τους όρους χρήσης σας τους αναλύουμε λεπτομερώς παρακάτω:

Με την αποδοχή των όρων χρήσης και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι εισάγετε ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα δηλώνετε ότι αποδέχεσθε πως η παροχή ανακριβών ή/και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος/υπηρεσίας οδηγεί στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Στην περίπτωση αυτή θα βρεθείτε αντιμέτωποι με όσα προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Πώς συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

 • Με την επίσκεψη και τη χρήση του «www.goodfairy.gr», είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιείτε προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται δια μέσω αυτού.

 • Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τη φυσική σας παρουσία στην φυσική μας έδρα.

 • Επιπλέον συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από εσάς όταν συμμετέχετε με τη θέλησή σας σε καταναλωτική έρευνα ή διαγωνισμό μας.

 • Με τον ίδιο τρόπο συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με την εκ μέρους σας χρήση του τηλεφωνικού μας κέντρου. Κατά την τηλεφωνική μας επικοινωνία οι συνομιλίες σας με τους υπαλλήλους της εταιρίας μας καταγράφονται κατόπιν τήρησης των διατυπώσεων της νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση της εξ αποστάσεως πώλησης προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα αμφότερων των μερών.

 • Επιπρόσθετα, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

 1. από τις αιτήσεις ασφάλισης και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα (άδειες κυκλοφορίας, άδειες οδήγησης κτλ)

 2. τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail, sms, viber κ.τ.λ)

 3. από την εκ μέρους σας τήρηση των ασφαλιστικών βαρών (δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, προσυμβατική δήλωση του κινδύνου, γνωστοποίηση της επίτασης ή μείωσης του κινδύνου, υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες κ.λ.π.)

 • Επιπλέον, οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δύναται να μας παρέχουν προσωπικές σας πληροφορίες. Επίσης προσωπικές πληροφορίες αντλούμε από τις εφαρμογές λογισμικού.

Συλλογή-Καταχώριση-Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που ο χρήστης έχει επιλέξει να λαμβάνει. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά τα προσωπικά δεδομένα όπως: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, e-mail, τηλέφωνα επικοινωνίας, αντίγραφα δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου τακτοποίησης προσωπικών στοιχείων, διεύθυνση,  πληροφορίες παραγγελίες, προϊόντων, υπηρεσιών, προτιμήσεις καταναλωτικών αγαθών, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής προϊόντων υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής και ενδεχομένως και «Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως δεδομένα υγείας, οικογενειακό ιστορικό κ.α., θα απαιτούνται δυνάμει της ασφαλιστικής νομοθεσίας ή/ και για την συμπλήρωση των αιτήσεων ασφάλισης και λοιπών απαραιτήτων ασφαλιστηρίων εγγράφων ανά κλάδο και προϊόν ασφάλισης.

Χωρίς την λήψη της άδειας τρίτου προσώπου εφόσον μας παρέχετε πληροφορίες για την ασφάλιση του, δεν μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Για το σκοπό αυτό οφείλετε να ενημερώσετε το τρίτο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και να λάβετε την άδεια του για να μας κοινοποιήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Σας ενημερώνουμε ότι είναι πιθανόν να συλλεχθούν και άλλα δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός προσώπου.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων – Επεξεργασία από υπεργολάβους:

Η εταιρεία μας δύναται να αναθέσει σε τρίτους, συνεργάτες ή και  υπεργολάβους την περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή να τους παρέχει πρόσβαση σε αυτά (π.χ. λογιστές), ωστόσο μόνο κατόπιν δεσμευτικής ρητής συμφωνίας ότι ο τρίτος αναλαμβάνει έναντι του συνεργάτη πλήρη ευθύνη προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και ότι θα διασφαλίσει τα συμφέροντα και δικαιώματα του συνεργάτη εξίσου με τους όρους της παρούσας και επιπρόσθετα θα παρέχει στο συνεργάτη και την εταιρία μας δικαιώματα άμεσου ελέγχου αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Περαιτέρω, η εταιρεία μας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση λογαριασμών, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και νομικές εταιρίες. Επίσης, δύναται να αναζητά στοιχεία που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη πριν από την κατάρτιση της σύμβασης.

Ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συνεργαζόμενοι με εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή/και πιθανόν ΕΚΔΠΧ. στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν/υπηρεσία, με σκοπό την λήψη προσφοράς ασφάλισης, την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης κ.ο.κ.

Περαιτέρω τήρηση, επεξεργασία, ή/και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτα μέρη εντός ή και εκτός ΕΕ από τις συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν το ασφαλιστικό προϊόν, διέπονται από την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου της εκάστοτε συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης και τις διατάξεις και τους όρους ασφάλισης των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Η εταιρεία μας είτε κατόπιν σχετικής νομικής συγκατάθεσής του πελάτη είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για την υπηρεσίες που λαμβάνει ο πελάτης ή για λόγους εμπορικής έρευνας ή/και εμπορικής προώθησης ή τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης σας, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρούς, αντασφαλιστές ή/και στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών. Επίσης, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ..

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να καταστούν προσιτά στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησής μας σε υπαλλήλους μας (τμήμα εκδόσεων, τμήμα αποζημιώσεων κ.λ.) και σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, νομικά και φυσικά πρόσωπα – παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις και διατηρούν συμβάσεις συνεργασίας μαζί μας, όπως για παράδειγμα σε συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτυακών ασφαλιστικών συστημάτων, σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας SMS, σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών-courier κ.α.

Σε περίπτωση συναίνεσης της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις, τα οποία αναλαμβάνουν την διεξαγωγή αυτής της ενέργειας.

Όσον αφορά στους ανηλίκους:

Απαγορεύεται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες του «www.goodfairy.gr» σε άτομα κάτω των  δεκαοκτώ (18) ετών για τον λόγο αυτό εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν επιτρέπεται να παρέχετε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του χρήστη όπως ο νόμος προβλέπει εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

α) Για την εκτέλεση της μεταξύ υμών σύμβασης καθώς και για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεως του χρήση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως εξής :

Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία για την άσκηση του έργου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, έναντι των χρηστών/πελατών μας και των συνεργαζόμενων με εμάς ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

β) Για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη ή άλλων φυσικών προσώπων (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου) ιδίως όταν πρόκειται να παρέχει στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως τις διωκτικές αρχές, στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης κ.α..

γ) Για εξυπηρέτηση σας ως χρήστες/πελάτες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για την διαχείριση παραπόνων των χρηστών/πελατών.

δ) Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων – πελατών σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του comple.gr και για την ανάλυση δεδομένων – καταναλωτικής συμπεριφοράς.

ε) Αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες παροντικές ή μελλοντικές στις οποίες προβαίνουμε ή σκοπεύουμε να προβούμε, για την απευθείας εμπορική προώθηση και γενικότερα για την εμπορική έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας καθώς και για την αποστολή προσφορών, συμβουλών εξοικονόμησης και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων. Παράλληλά , με τη συγκατάθεση σας , μας παρέχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε και να διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξαιρουμένων των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων για προωθητικές ενέργειες, διαφημιστικούς σκοπούς και ενημερωτικές στρατηγικές της εταιρίας μας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλείται τη συγκατάθεση σας όποτε το επιθυμείτε.

Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για άλλους σκοπούς:

Δεν θα διαβιβάσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν θα πουλήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτες εταιρείες που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

Λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων:

Δεν λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Διευκρινίζουμε ότι οι σημαντικές αποφάσεις που αναφέρονται στην ασφάλισή σας λαμβάνονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες από αυτές Πολιτικές Απορρήτου και τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Χρονική διάρκεια τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Κατά συνέπεια επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Προκειμένου να διασφαλίσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα,ενδεικτικά αναφέρουμε την ανωνυμοποίηση και την κρυπτογράφησή τους. Παράλληλα, επαληθεύουμε την εγκυρότητα των διευθύνσεων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την βοήθεια αξιόπιστων παρόχων σχετικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, είναι αδύνατον να εγγυηθεί οποιαδήποτε εταιρία την απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Για το λόγο αυτό αν υποπέσει στην αντίληψη σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.goodfairy.gr».

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε να μάθατε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, ποια είναι αυτά, τους λόγους που τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες τους, καθώς επίσης και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. επεξεργασίας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης προφίλ, εάν αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση).

 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε δικαίωμα «φορητότητας των δεδομένων σας» (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που σας αφορούν στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την τεχνική νομοθεσία.

 • Δικαίωμα αντίταξης: Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), δηλαδή να μας ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με ανάλογο τρόπο. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Δηλαδή να περιορίσουμε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέταση οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είμαστε σε θέση μόνο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μη προβαίνουμε σε καμία περαιτέρω πράξη επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης: Έχετε δικαίωμα να προβαίνετε στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Σε όσες περιπτώσεις έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε:

 • είτε να μεταβείτε στην έδρα της εταιρίας μας, στην Βίκτωρος Ουγκώ 15, με το δελτίο αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

 • είτε να υποβάλλει την αίτησή σας πρόσωπο με εξουσιοδότηση από τον πελάτη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα αμφότερων των ταυτοτήτων του εξουσιοδοτούμενου και του εξουσιοδοτούντα.

 • είτε με συστημένη επιστολή με την ένδειξη στο φάκελο «Αίτηση Προσωπικών Δεδομένων – GDPR» στη διεύθυνση GOODFAIRY ΙΚΕ (Βίκτωρος Ουγκώ 15, & Αθήνα, τκ 10437).

 • Είτε να υποβάλλετε το αίτημά σας ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.goodfairy.gr.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβάνεται συχνά, είναι υπερβολικό ή απαιτεί εκ μέρους μας σημαντικό διοικητικό κόστος για να ικανοποιηθεί κ.λπ. Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του. Επίσης, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας), σαν μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο admin@goodfairyinsurance.com, ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας GOODFAIRY ΙΚΕ (Βίκτωρος Ουγκώ 15, & Αθήνα, τκ 10437) προκειμένου να υποβάλλετε παράπονα/ καταγγελία.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Η έννοια των Cookies

Η έννοια των cookies: Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.τ.λ. Για την αναλυτική ενημέρωσή σας για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να ρυθμίσετε κατάλληλα τις προτιμήσεις σας παρακαλούμε ανατρέξτε την Πολιτική του ιστοτόπου σχετικά με τα Cookies μας εδώ.

Μελλοντικές αλλαγές/τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου:

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2021. Η ενδεχόμενη τροποποίησή της καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές της θα σας κοινοποιούνται στον ιστότοπό μας, www.goodfairy.gr. Προκειμένου να είσαστε διαρκώς ενήμερος για την πολιτική της εταιρίας μας οφείλετε να ελέγχετε συχνά το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου του www.goodfairy.gr.

Η παρούσα σύμβαση και όλες οι εξωσυμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με αυτήν διέπονται από την ελληνική νομοθεσία ενώ τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση που απορρέει από αυτή, συμπεριλαμβανομένων διαφορών σχετικά με την ύπαρξη ή την καταγγελία της και τις συνέπειες ακυρότητάς της.

bottom of page